namazu-ml(avocado)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

namazu no coreこんにちは。岸です。

namazu-1.3.0.0-distributed-2 で
namazu.h の IGNORE_HIT を 100000 くらいにすると namazu は core dump します。

--
ソニー株式会社 映像ソフトセンター ホームページ室	岸 康司
		kis@xxxxxxxxxxxxxxxxx || kis@xxxxxxxxx