Namazu-win32-users-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Html ファイルの拡張子が ht になるWindows2000でNamazuを利用させてもらっている 金子 と申します
検索結果に出力されるhtmlファイルのいくつかの拡張子が
「.ht」になってしまいます。

c:\namazu\var\namazu\index\NMZ.r
を見ると対象のファイルを含め、すべて「.htm」または「.html」になっています。

この現象は特定ディレクトリで発生しているわけでなく
バラバラに発生しているようです。
何が原因なのでしょうか。

金子

*環境*
読み込んだ設定ファイル: C:/namazu/etc/namazu/mknmzrc
システム: MSWin32
Namazu: 2.0.1
Perl: 5.00503
NKF: module_nkf
KAKASI: module_kakasi -ieuc -oeuc -w
ChaSen: /chasen20/chasen -j -F '%m '
わかち書き: module_kakasi -ieuc -oeuc -w
言語: ja_JP.SJIS
文字コード: sjis
CONFDIR: C:/namazu/etc/namazu
LIBDIR: C:/namazu/share/namazu/pl
FILTERDIR: C:/namazu/share/namazu/filter
TEMPLATEDIR: C:/namazu/share/namazu/template
対応メディアタイプ:
  application/x-gzip
  message/news
  message/rfc822
  text/hnf
  text/html
  text/html; x-type=mhonarc
  text/plain
  text/plain; x-type=rfc