namazu-dev(ring)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Namazu 2.0 released!Satoru Takabayashi <satoru-t@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>やっと Namazu 2.0 の公開に漕ぎ着けることができました。

というわけで 2.0 を公開しました。
 
いつも通り、
 
  % cvs tag namazu-2-0 .
 
を実行してタグをつけておきました。

# しばらくは 2.0.1, 2.0.2, ... とどんどん版を上げていくこと
# になる予感がします。

-- Satoru Takabayashi