namazu-dev(ring)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Namazu 1.9.14 released!Satoru Takabayashi <satoru-t@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>Namaz 1.9.14 を公開しました。
><http://openlab.ring.gr.jp/namazu/unstable/namazu-1.9.14.tar.gz>
>から入手できます。

というわけで 1.9.14 を公開しました。
 
いつも通り、
 
  % cvs tag namazu-1-9-14 .
 
を実行してタグをつけておきました。

p.s.
明日の準備をしないといけないので今日の作業はここまでにします。

-- Satoru Takabayashi