[Namazu-cvs 1024] /storage/cvsroot/namazu/po: update messages.

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2006年 9月 9日 (土) 15:24:01 JST


Log Message:
update messages.

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Branch: stable-2-0
 es.po: 1.4.8.37 -> 1.4.8.38
 fr.po: 1.2.8.39 -> 1.2.8.40
 ja.po: 1.121.8.42 -> 1.121.8.43
 ja_JP.SJIS.po: 1.111.8.39 -> 1.111.8.40
 namazu.pot: 1.247.4.27 -> 1.247.4.28

cvs rdiff -r1.4.8.37 -r1.4.8.38 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.2.8.39 -r1.2.8.40 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.121.8.42 -r1.121.8.43 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.111.8.39 -r1.111.8.40 namazu/po/ja_JP.SJIS.po
cvs rdiff -r1.247.4.27 -r1.247.4.28 namazu/po/namazu.pot

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.4.8.38 45c951a9e170a973dfda37098c7324af
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.2.8.40 c84138e3bb1049f28a8b58678a387698
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.121.8.43 93e19eaead92f7bbff4f8b5ee56489bb
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.111.8.40 f1bf78db3da23c74172613d3c09dcca9
/storage/cvsroot/namazu/po/namazu.pot 1.247.4.28 8786e95f4a12c91a6cbbb27f1c58720fNamazu-cvs メーリングリストの案内