[Namazu-cvs 1195] /storage/cvsroot/namazu/po: update

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2006年 11月 18日 (土) 12:49:38 JST


Log Message:
update

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Branch: stable-2-0
 es.po: 1.4.8.39 -> 1.4.8.40
 fr.po: 1.2.8.41 -> 1.2.8.42
 ja.po: 1.121.8.44 -> 1.121.8.45
 ja_JP.SJIS.po: 1.111.8.41 -> 1.111.8.42

cvs rdiff -r1.4.8.39 -r1.4.8.40 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.2.8.41 -r1.2.8.42 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.121.8.44 -r1.121.8.45 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.111.8.41 -r1.111.8.42 namazu/po/ja_JP.SJIS.po

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.4.8.40 26cc5057b4767509c56298df84bc020a
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.2.8.42 b83085f1d7c7529275f0975c14decab4
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.121.8.45 c82e20c0da2ea1d366fea3c85ad7f6a0
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.111.8.42 e9617068a75ecfb707647bb84f5a746dNamazu-cvs メーリングリストの案内