[Namazu-cvs 728] /storage/cvsroot/namazu/po: * po/*.po: Update messages.

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2006年 3月 12日 (日) 00:00:03 JST


Log Message:
* po/*.po: Update messages.

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Branch: stable-2-0
 es.po: 1.4.8.36 -> 1.4.8.37
 fr.po: 1.2.8.38 -> 1.2.8.39
 ja.po: 1.121.8.41 -> 1.121.8.42
 ja_JP.SJIS.po: 1.111.8.38 -> 1.111.8.39

cvs rdiff -r1.4.8.36 -r1.4.8.37 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.2.8.38 -r1.2.8.39 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.121.8.41 -r1.121.8.42 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.111.8.38 -r1.111.8.39 namazu/po/ja_JP.SJIS.po

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.4.8.37 a22bfd96c58e40b4c266d88746a87b86
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.2.8.39 d5b3f2bb57b5aa5ab21cfa565c016316
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.121.8.42 c7179d5c6e642cbaf9f24f5504302924
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.111.8.39 d0e064f5d3698948ac3cec546a6a5d93Namazu-cvs メーリングリストの案内