[Namazu-cvs 668] /storage/cvsroot/namazu/po: * src/usage.c: Ditto. * po/{*.po, nam...

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2006年 1月 24日 (火) 18:22:10 JST


Log Message:
* src/usage.c: Ditto.
* po/{*.po, namazu.pot}: Ditto.

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Main Trunk
 namazu.pot: 1.262 -> 1.263
 es.po: 1.23 -> 1.24
 fr.po: 1.23 -> 1.24
 ja.po: 1.140 -> 1.141
 ja_JP.SJIS.po: 1.130 -> 1.131

cvs rdiff -r1.262 -r1.263 namazu/po/namazu.pot
cvs rdiff -r1.23 -r1.24 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.23 -r1.24 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.140 -r1.141 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.130 -r1.131 namazu/po/ja_JP.SJIS.po

/storage/cvsroot/namazu/po/namazu.pot 1.263 3495b381c344bcf05232eb0af77ee785
/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.24 bf144ef04e6241258988bd856eab5ae0
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.24 14d73a7d8bee55af51e1987e11d8ad75
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.141 09da234c515ecea1f4793f20ea9e8e6f
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.131 67c967a61c725d9c5cbcc024668060acNamazu-cvs メーリングリストの案内