[Namazu-cvs 993] /storage/cvsroot/namazu/po: po/{es.po, fr.po}: Code convert to ut...

usu cvsd @ namazu.org
2006年 8月 25日 (金) 20:57:06 JST


Log Message:
po/{es.po, fr.po}: Code convert to utf-8.

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Main Trunk
 es.po: 1.27 -> 1.28
 fr.po: 1.27 -> 1.28

cvs rdiff -r1.27 -r1.28 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.27 -r1.28 namazu/po/fr.po

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.28 d979d3674fa9a3a3ed33abf7621ceb37
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.28 014165d990560f9a754024c5f1907fa1Namazu-cvs メーリングリストの案内