[Namazu-cvs 992] /storage/cvsroot/namazu: po/{es.po, fr.po}: Code convert to utf-8.

usu cvsd @ namazu.org
2006年 8月 25日 (金) 20:57:06 JST


Log Message:
po/{es.po, fr.po}: Code convert to utf-8.

Update of /storage/cvsroot/namazu

Main Trunk
 ChangeLog: 1.1484 -> 1.1485

cvs rdiff -r1.1484 -r1.1485 namazu/ChangeLog

/storage/cvsroot/namazu/ChangeLog 1.1485 2fa54d9a40b45accf5c8ed3a5c2b3907Namazu-cvs メーリングリストの案内