[Namazu-cvs 924] /storage/cvsroot/namazu/po: mearge UTF-8

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2006年 8月 12日 (土) 15:35:07 JST


Log Message:
mearge UTF-8

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Main Trunk
 es.po: 1.26 -> 1.27
 fr.po: 1.26 -> 1.27
 ja.po: 1.142 -> 1.143
 ja_JP.SJIS.po: 1.132 -> 1.133
 namazu.pot: 1.264 -> 1.265

cvs rdiff -r1.26 -r1.27 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.26 -r1.27 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.142 -r1.143 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.132 -r1.133 namazu/po/ja_JP.SJIS.po
cvs rdiff -r1.264 -r1.265 namazu/po/namazu.pot

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.27 9401975ce556d7d59308a9fd5880145e
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.27 29b5716f93997de88d0b99037922f051
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.143 d987417619be9a1e7352420ac164b41e
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.133 1d6fd1adf1ca1d0e7a1281b0c11e8c8c
/storage/cvsroot/namazu/po/namazu.pot 1.265 f00e4766b9f9bf08c8903caecc899f13Namazu-cvs メーリングリストの案内