[Namazu-cvs 359] /storage/cvsroot/namazu/po: update po/*

usu cvsd @ namazu.org
2005年 11月 3日 (木) 02:11:15 JST


Log Message:
update po/*

Update of /storage/cvsroot/namazu/po

Main Trunk
 es.po: 1.17 -> 1.18
 fr.po: 1.15 -> 1.16
 ja.po: 1.135 -> 1.136
 ja_JP.SJIS.po: 1.125 -> 1.126
 namazu.pot: 1.258 -> 1.259

cvs rdiff -r1.17 -r1.18 namazu/po/es.po
cvs rdiff -r1.15 -r1.16 namazu/po/fr.po
cvs rdiff -r1.135 -r1.136 namazu/po/ja.po
cvs rdiff -r1.125 -r1.126 namazu/po/ja_JP.SJIS.po
cvs rdiff -r1.258 -r1.259 namazu/po/namazu.pot

/storage/cvsroot/namazu/po/es.po 1.18 b55fa40a77d69ed127fe59bef3976deb
/storage/cvsroot/namazu/po/fr.po 1.16 724aa1b223c5b8817ca01f043f887795
/storage/cvsroot/namazu/po/ja.po 1.136 2e7c595f09e758480d3e43631a397545
/storage/cvsroot/namazu/po/ja_JP.SJIS.po 1.126 146f293171f00a259c76898cf984d10c
/storage/cvsroot/namazu/po/namazu.pot 1.259 b36d9c0c52de4ac1a44485ae4efa07c8Namazu-cvs メーリングリストの案内