[Namazu-cvs 509] /storage/cvsroot/namazu/pltests: * pltests/*: Added kakasi-[1-3]....

opengl2772 cvsd @ namazu.org
2005年 12月 21日 (水) 18:28:21 JST


Log Message:
* pltests/*: Added kakasi-[1-3].pl.in.

Update of /storage/cvsroot/namazu/pltests

Main Trunk
 kakasi-1.pl.in: NONE -> 1.1 (added)
 kakasi-2.pl.in: NONE -> 1.1 (added)
 kakasi-3.pl.in: NONE -> 1.1 (added)
 Makefile.am: 1.5 -> 1.6
 towin.pl: 1.2 -> 1.3
 alltests.pl.in: 1.4 -> 1.5

cvs rdiff -r0 -r1.1 namazu/pltests/kakasi-1.pl.in
cvs rdiff -r0 -r1.1 namazu/pltests/kakasi-2.pl.in
cvs rdiff -r0 -r1.1 namazu/pltests/kakasi-3.pl.in
cvs rdiff -r1.5 -r1.6 namazu/pltests/Makefile.am
cvs rdiff -r1.2 -r1.3 namazu/pltests/towin.pl
cvs rdiff -r1.4 -r1.5 namazu/pltests/alltests.pl.in

/storage/cvsroot/namazu/pltests/kakasi-1.pl.in 1.1 c9cadc5a89dca14aac1824dad55b7501
/storage/cvsroot/namazu/pltests/kakasi-2.pl.in 1.1 76d2ffa1da3cc95e2cb87b0a83ea4662
/storage/cvsroot/namazu/pltests/kakasi-3.pl.in 1.1 b870dae1dc706d5f1029a6e7ceab4539
/storage/cvsroot/namazu/pltests/Makefile.am 1.6 2e3dc3b14d6a68642f50af81a8320419
/storage/cvsroot/namazu/pltests/towin.pl 1.3 dff93d1083c44af45ee85867266472a3
/storage/cvsroot/namazu/pltests/alltests.pl.in 1.5 a2552dc5890a1e4595c3be93448d7ebfNamazu-cvs メーリングリストの案内