Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kakasi-dev (Re: subscribe Masaya Nakazono)Ryuji Abe <raeva@xxxxxxxxxxxx> wrote:

>> kakasi-dev は独立したメイリングリストを作るといいかも。
>> karin.namazu.org なら気軽に作れますし。
>
>そうですね。賛成します。

管理者は馬場さんまたは野首さんかなあ。karin.namazu.org で

  % makefml newml kakasi-dev

と実行して、 /etc/aliases を修正 && newalias すれば OK です。
設定ファイルは /var/spool/ml 以下にあります。

-- Satoru Takabayashi