Namazu-devel-ja(旧)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Namazu 2.0.1 released!Satoru Takabayashi <satoru-t@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

>Namazu 2.0.1 を公開します。
>
>2.0公開後に見つかったバグを多数、修正しています。
><http://www.namazu.org/stable/namazu-2.0.1.tar.gz>

というわけで 2.0.1 を公開しました。
 
いつも通り、
 
  % cvs tag namazu-2-0-1 .
 
を実行してタグをつけておきました。

-- Satoru Takabayashi